8. Xu Bing’s Archive
Play Audio


Xu Bing, Sketch for The Living Word 2, 2002, ink on paper. H38 x W46 cm. ©Xu Bing Studio. Photograph by John Nye